چهارشنبه, 23 اسفند 1396 08:13

ابطلال بخشنامه تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 96/02/26 در خصوص ابطال بخشنامه 200/93/66 مورخ 93/06/24 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 96/02/26 مبنی بر ابطال بخشنامه 200/93/66 مورخ 93/06/24 این سازمان که در خصوص نحوه تقسیط و بخش.دگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده بود جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

66 Page 1

خواندن 1388 دفعه