• نام اکبر
 • نام خانوادگی شجری
 • سمت دبیر اجرایی اتاق
 • نام محسن
 • نام خانوادگی آبیار
 • سمت تشریفات
 • نام مهدی
 • نام خانوادگی شیرزادی
 • سمت مشاور ریاست در امور معدنی و دبیر کمیسیون های مشورتی
 • نام یاسر
 • نام خانوادگی پیمبرپور
 • سمت مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
 • نام حسین
 • نام خانوادگی شکرریز
 • سمت آموزش و پژوهش
 • نام سعید
 • نام خانوادگی فراهی
 • سمت امور مالی
 • نام فاطمه
 • نام خانوادگی آرین
 • سمت امور انفورماتیک ، گواهی مبدا
 • نام فاطمه
 • نام خانوادگی اکرمی
 • سمت روابط عمومی ، آمار
 • نام فاطمه
 • نام خانوادگی اکبرزاده
 • سمت صدور کارت