• نام: اکبر
 • نام خانوادگی: شجری
 • سمت: دبیر اجرایی اتاق
 • نام: محسن
 • نام خانوادگی: آبیار
 • سمت: تشریفات
 • نام: مهدی
 • نام خانوادگی: شیرزادی
 • سمت: مشاور ریاست در امور معدنی و دبیر کمیسیون های مشورتی
 • نام: یاسر
 • نام خانوادگی: پیمبرپور
 • سمت: مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
 • نام: حسین
 • نام خانوادگی: شکرریز
 • سمت: آموزش و پژوهش
 • نام: سعید
 • نام خانوادگی: فراهی
 • سمت: امور مالی
 • نام: فاطمه
 • نام خانوادگی: آرین
 • سمت: امور انفورماتیک ، گواهی مبدا
 • نام: فاطمه
 • نام خانوادگی: اکرمی
 • سمت: روابط عمومی ، آمار
 • نام: فاطمه
 • نام خانوادگی: اکبرزاده
 • سمت: صدور کارت