• نام: سید علی
 • نام خانوادگی: دیانت
 • سمت: رئیس
 • نام: محمود
 • نام خانوادگی: تولایی
 • سمت: نائب رئیس اول
 • نام: عبدالرحیم
 • نام خانوادگی: مفیدی
 • سمت: نائب رئیس دوم
 • نام: سعید
 • نام خانوادگی: ابریشمی
 • سمت: خزانه دار
 • نام: احمد
 • نام خانوادگی: فرهی
 • سمت: منشی
 • نام: اکبر
 • نام خانوادگی: شجری
 • سمت: دبیر اجرایی اتاق