مجلس شواری اسلامی

تصویر نامه شماره 95/144932 مورخ 95/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویر دستور العمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ ارز آزاد بپیوست این خبر می باشد.   متن دستورالعمل
براساس بند یک تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 1391/12/02 شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری (تصویر پیوست)، ذکر گردیده کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان ۸ در هزار ارزش فوب کالا تعیین می-شود.با عنایت به اطلاع سندیکای تولیدکنندگان…
صفحه2 از2