دوره های آموزشی

 کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل ( ICC) در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان  « مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتی» برگزار نماید. سخنران: خانم فریده تذهیبی زمان: دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 شهریورماه 1397 ، ساعت: 8:30 الی 12:30  محل برگزاري: خیابان طالقانی شماره 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران    ارتباط با دبیرخانه: 88306127 فکس: 88308330 اي-میل  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید از علاقمندان دعوت میشود براي نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ 3,750,000 ریال) براياعضاي کمیته ایرانی و (4,650,000 ریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ سه شنبه…
کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد «دوره تکمیلی روشهاي پرداخت بین المللی و ضمانتنامه» را به مدت 105 ساعت برگزار نماید.   مدرسین: خانم فریده تذهیبی - آقاي فریدون شیرازي  زمان: روزهاي چهارشنبه، ساعت 8:30 الی 12:30  شروع دوره: 97/04/20 لغایت 97/10/05 محل برگزاري: خیابان طالقانی، شماره 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران  ارتباط با دبیرخانه: 88306127 ، فکس: 8830833 - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   از علاقمندان دعوت میشود براي نام نویسی ، هزینه شرکت در دوره، (مبلغ 15,000,000 ریال) را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 17 /04/ 97 به شماره حساب 1550050092 کدشناسه 970420 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (ﮐﺪ6325/5) ﺑﻪ…
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ICC در ﻧﻈﺮ دارد « دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روشﻫـﺎيﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ» را ﺑﻪ ﻣﺪت  65 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.  * ﻣﺪرس: آﻗﺎي ﻓﺮﯾﺪونﺷﯿﺮازي * زﻣﺎن: روزﻫﺎي ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، ﺳﺎﻋﺖ 8:30 اﻟﯽ 12:30 * ﺷﺮوع دوره: 1397/04/12  ﻟﻐﺎﯾﺖ 1397/07/10 * ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، ﺷﻤﺎره 175، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان *ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ  88306127،88308330  اي-ﻣﯿﻞ: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره، (ﻣﺒﻠﻎ 9,700,000 رﯾﺎل) را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺒﻪ 1397/04/09 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب 1550050092 ﮐﺪﺷﻨﺎﺳﻪ 970312  ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ وزارت ﻧﻔﺖ (ﮐﺪ6325/5) ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق…
صفحه3 از3