یکشنبه, 08 دی 1398 06:37

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوران و ﺧﺪﻣﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ

نوشته شده توسط

«آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوران و ﺧﺪﻣﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ»، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۸۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرخ 1398/09/17 ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪ.

44 321

خواندن 483 دفعه