مجلس شواری اسلامی

 یکصد و نهمین اجلاس شورای عالی استاندارد، در ساعت 16 مورخ 95/12/21 در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور و ریاست ایشان و با حضور اعضا شورای عالی ( اصالتاً و یا وکالتاً) تشکیل و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه طبق دستور جلسه و تبادل نظر اعضا به…
تصویر نامه شماره 95/144932 مورخ 95/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویر دستور العمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ ارز آزاد بپیوست این خبر می باشد.   متن دستورالعمل
براساس بند یک تصویبنامه شماره 237860/48221 مورخ 1391/12/02 شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری (تصویر پیوست)، ذکر گردیده کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان ۸ در هزار ارزش فوب کالا تعیین می-شود.با عنایت به اطلاع سندیکای تولیدکنندگان…