یکشنبه, 07 بهمن 1397 06:04

اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

نوشته شده توسط

اصلاح تصويب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/08/06 هيأت وزیران در خصوص اصلاح"تصویبنامه موضوع اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات"، طي نامه شماره 130722 در تاریخ 1397/10/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

52 676

خواندن 337 دفعه