اخبار اتاق ایران

نامه مدیرکل محترم مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه در خصوص علاقمندی استان استاوراپول روسیه به همکاریه ی تجاری و اقتصادی با استانهای کشورمان برای بررسی و بهره برداری اعضا محترم ایفاد می گردد.
صفحه4 از4