شنبه, 22 دی 1397 07:30

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد از تاریخ 2 لغایت 5 اردیبهشت 1398 برگزار نماید.

013

خواندن 301 دفعه