یکشنبه, 19 شهریور 1396 07:21

ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه2017 REBUILD SYRIA

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻟﺒﺎﺷﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري : 28 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻟﻐﺎﯾﺖ 1 ﻣﻬﺮﻣﺎه 1396  ( 11 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 5 ﻋﺼﺮ)

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﺸﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه : ﺳﻮرﯾﻪ، اﯾﺮان ، آﻟﻤﺎن، ﻟﺒﻨﺎن، روﺳﯿﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺑﻼروس، اﺗﺮﯾﺶ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن (110 ﺷﺮﮐﺖ) ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن : ﮔﺮوه ﻫﺎي رده ﺑﺎﻻ و رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﺗﺎﺟﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼك و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان، و اﻧﺠﻤﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ

خواندن 691 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 شهریور 1396 07:34