چهارشنبه, 25 تیر 1399 13:23

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻲ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻲ روسیه

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻲ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻲ روسیه (WORLDFOOD MOSCOW 2020)  از ﺗﺎرﯾﺦ ١ ﻟﻐﺎﯾﺖ ٤ ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري در ﺷﮭﺮ ﻣﺴﻜﻮ ارﺳﺎل ﻣﻲ شود.

ﺿﻤﻨﺎ ﺟﮭﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٩١٩٧٥٥٢٨٥٠ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﻻدوﻧﺪ تماس حاصل کنند.

خواندن 428 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 تیر 1399 13:27