مدیریت نوین تأمین و تدارکات

بسیاری از پدیده ها وتحولات رااز نقطه پایان آن آغاز کنید.

نقطه پایان تحول  « ارزش» است که شامل:

        * ارزش اضافی مادی ومعنوی

        * رشدورضایت بیشتر

        * زایش فرصتها وزندگی بهتر

شکوفایی استعدادها وشادی بیشتراست.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

اطلاعات تکميلي

  • حجم :: 488 K
  • تعداد صفحات :: 51
  • تهیه و تنظیم :: دکتر احمد روستا
  • موضوع :: مدیریت نوین تأمین و تدارکات
خواندن 1145 دفعه