برگزاری ویدئو کنفرانس B2B در حوزه ماشین آلات و ادوات کشاورزی

حسب اطلاع واصله از معاونت بین الملل اتاق ایران، سفارت ایتالیا در تهران قصد دارد با همراهی بخش توسعه بازرگانی ایتالیا، اتاق بازرگانی ایتالیا-ایران، فدراسیون ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایتالیا و همچنین انجمن ماشینها، ادوات وتجهیزات کشاورزی ایران، ویدئو کنفرانس B2B در حوزه ماشین آلات و ادوات کشاورزی را در تاریخ 19 اسفند سالجاری برگزار نماید

لذا از اعضای فعال در زمینه واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی اتاق تبریز خواهشمند است در صورت علاقه مندی به حضور در این ویدئو کنفرانس، درخواست کتبی خود را بههمراه مدارک مرتبط با فعالیت های قبلی خود در این زمینه )واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی(، حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 10/12/1399 به این اتاق ایران ارسال فرمایند.

خواندن 80 دفعه