یکشنبه, 19 شهریور 1396 11:24

فراخوان هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، 9 اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽاز آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ( www.esfand9th.com) ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﯽام ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1396 (1396/07/30) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

 

خواندن 1435 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 شهریور 1396 11:37

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.