دوشنبه, 01 آذر 1400 13:16

آگهی فراخوان مزایده عمومی ساختمان در کاشان

اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣﻨـﺪر در اﺳــﻨﺎد ﻣﺰاﯾــﺪه ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮي از ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗــﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ دوﻟــﺖ (ﺳــﺘﺎد) ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎره ﻣﺰاﯾــﺪه 2000003356000003 ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﻪ روزه از ﺗـﺎرﯾﺦ 1400/07/28 ﻟﻐﺎﯾـﺖ 1400/09/20 ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

52 676

 

خواندن 649 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.