• نام:: اکبر
  • نام خانوادگی:: شجری
  • سمت:: دبیر اجرایی اتاق
  • تلفن: 55450515 (۰31)
  • نمابر: 55458070 (۰31)