• نام:: فاطمه
  • نام خانوادگی:: آرین
  • سمت:: امور انفورماتیک ، گواهی مبدا
  • تلفن: 55457771 (۰31)
  • نمابر: 55458070 (۰31)