• نام:: یاسر
  • نام خانوادگی:: پیمبرپور
  • سمت:: مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
  • تلفن: 55450513 (۰31)
  • نمابر: 55458070 (۰31)