شورای مشترک

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا در نوبت اول روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: - استماع و بررسی گزارش هیات مدیره- استماع گزارش بازرس…
به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت اول این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل روز سه شنبه مورخ 98/03/28 ساعت 14:00 در طبقه اول ساختمان جدید  اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: -…
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران - ایتالیا دعوت می شود تا در مجمع عادی عمومی عادی سالیانه این اتاق (نوبت اول) که ساعت 15:00 روز سه شنبه  مورخ 98/03/12 در سالن کنفرانس ساختمان جدید اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. دستور…
به اطلاع اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق در ساعت 15:00 روز سه شنبه  مورخ 98/3/27در سالن کنفرانس ساختمان شمالی اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، از اعضای محترم دعوت به عمل می آید در جلسه حضور به…
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران - هلند دعوت می شود تا در مجمع عادی عمومی عادی سالیانه این اتاق که ساعت 15:00 صبح روز سه شنبه  مورخ 98/04/03 در سالن کنفرانس طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.…
حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران ، مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نوبت اول روز سه شنبه 1398/04/04 ساعت 08:30 در طبقه هشتم ساختمان جدید اتاق ایران برگزار میگردد. دستور جلسات عادی سالیانه : -ارایه گزارش هیات مدیره -گزارش خزانه دار و تصویب…
به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل روز دوشنبه مورخ 98/03/27 ساعت 15:00 در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: •    استماع و بررسی گزارش هیات مدیره •   …
حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران ، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نوبت اول روز دو شنبه 1398/03/20 ساعت 14:00 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار میگردد. دستور جلسات عادی سالیانه : -ارایه گزارش هیات مدیره -ارایه گزارش…
صفحه3 از9