آئین نامه ها

 نامه شماره 96/459501 مورخه 96/5/18 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص "چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت" جهت بهره برداری لازم بحضور ارائه میگردد.  
نامه درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت فنی و خدمات بازرگانی در خصوص اطلاع رسانی طرح "شناسه کالا و کد رهگیری گوشی تلفن  همراه و سایر تجهیزات سیم کارت خور" به پیوست خبر برای اعلام نظر ایفاد می گردد.   فرم مربوط به این خبر را از این…
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب تامین اجتماعی تمدید شد.
تصویر گزارش واصله از سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه در خصوص جدید گمرکات قطر در ارتباط با هزینه های حمل و نقل به این کشور، جهت اطلاع و بهره برداری بپوست خبر ایفاد می گردد.
دستورالعمل شیوه نامه پرداخت حق کشف موضوع بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزجهت بهره برداری اعضا محترم بپیوست خبر ایفاد می گردد.
صفحه3 از3