• نام: اکبر
  • نام خانوادگی: شجری
  • سمت: دبیر اجرایی اتاق