• نام: اکبر
  • نام خانوادگی: شجری
  • سمت: دبیر اجرایی اتاق
  • تلفن: 55450515 (۰31)
  • نمابر: 55458070 (۰31)