Super User

Super User

شناسه « قول وقرار و وعده » های مبتنی بر« تمایز ها و شایستگی»های ویژه و «تعهد و تداوم» آنهاست.

شناسه فرایند کاشت،داشت،برداشتِ ارزشهای مادی ومعنوی است.

شناسه عصاره ای از وعده ها، تعهدات، تجربیات وعوامل وابسته ابزاری و رفتاری است که نتیجه آن جایگاه و  وجهه و سرقفلی و ارزش شناسه است.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

شنبه, 24 تیر 1396 12:44

استراتژی های کسب و کار

کسب و کار عبارت است از :

کسب کردن و بدست آوردن فرصتها در بازار و انجام کار روی آنها برای ایجاد ارزش اضافی

لازمه کسب وکار تلاش فعالانه ، هوشیارانه ، آگاهانه و رقابتمندانه برای بدست آوردن فرصتها و کارآفرینی و ارزش آفرینی است .

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

بسیاری از پدیده ها وتحولات رااز نقطه پایان آن آغاز کنید.

نقطه پایان تحول  « ارزش» است که شامل:

        * ارزش اضافی مادی ومعنوی

        * رشدورضایت بیشتر

        * زایش فرصتها وزندگی بهتر

شکوفایی استعدادها وشادی بیشتراست.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

شنبه, 24 تیر 1396 12:39

روانشناسی تبلیغات

مدیریت چیست؟

تبلیغ چه مفهومی دارد؟

چالشهای تبلیغ کدامند؟

عوامل آسیب رسان تبلیغات کدامند؟

مدیریت تبلیغ چه معنایی دارد؟

انسان کیست؟

رفتارشناسی وروانشناسی  تبلیغ چه معنایی دارد؟

جایگاه تبلیغ در بازاریابی چگونه است؟

ارتباطات کدام است؟

مهارتهای ارتباطی کدامند؟

مهمترین اشتباهات تبلیغات چیست؟

ده فرمان تبلیغات چیست؟

برنامه ریزی تبلیغات چگونه است؟

تبلیغات خلاق کدام است؟

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

شنبه, 24 تیر 1396 12:36

مدیریت ارتباط فراگیر

ارتباط فراگیر چیست؟

ارتباط فراگیر، نگرش ورویکردی « انسان محور و رفتار مدار»است.

ارتباط فراگیر،مزیت رقابتی ویژه در دوران « رکود ورونق »بازار است.

ارتباط فراگیر،نوعی « تقاضای پنهان » در مدیریت کسب وکار وبازاریابی است.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

شنبه, 24 تیر 1396 12:34

ورود به عرصه ی صادرات

یکی از معضلات اصلی اقتصاد امروز عدم ورود به عرصه ی صادرات در اقتصاد ایران است که با توجه به این مهم اتاق بازرگانی کاشان بر آن شد تا سمیناری در مورد اهمین این موضوع و نحوه ی ورود به آن را بیان کند . در این سمینار پاورپوینتی توسط مهندس علی شکرریز معاون اسبق وزارت معادن و فلزات و یکی از  صادر کنندگان نمونه کشور ارائهشد که در ادامه می توانید از آن بهره ببرید .

در این اسلاید آموزشی به موارد زیر اشاره شده است :

 * چرا صادرات
 * باید های صادرات
 * مزایای صادرات
 * صادر کنندگان چه چیزی باید داشته باشند
 * نحوه برخورد با خریدار
 * چه کسی باید صادرات را اداره کند
 * پیشنهادات

ارتباطات یکپارچه بازاریابی یک مفهوم برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی است که در قالب یک برنامه جامع ارتباطی، نقشهای استراتژیک انواع ابزارهای ارتباطی همانند تبلیغات، روابط عمومی ، بازاریابی مستقیم و ترویج فروش را مورد ارزیابی قرار می دهد و این ابزارها را به منظور شفاف ساختن، تداوم و به حداکثر رساندن اثر ارتباطات بازاریابی، با هم ترکیب می کند.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

شنبه, 24 تیر 1396 12:16

روانشناسی تبلیغات

این اسلاید که شامل مطالبی پیرامون روانشناسی تبلیغات است از سخنرانی های دکتر احمد روستا استخراج شده و از منابع اموزشی ایشان محسوب می شود . در این پاورپوینت با مطالبی قبیل :

مدیریت چیست؟
تبلیغ چه مفهومی دارد؟
چالشهای تبلیغ کدامند؟
عوامل آسیب رسان تبلیغات کدامند؟
مدیریت تبلیغ چه معنایی دارد؟
انسان کیست؟
رفتارشناسی وروانشناسی  تبلیغ چه معنایی دارد؟
جایگاه تبلیغ در بازاریابی چگونه است؟

و ... آشنا می شوید

صفحه7 از15