گواهی مبدا - فرم A

    اصل وکپى بارنامه کالا
    اصل وکپى اظهارنامه گمرکى کالا .
    اصل یا کپى فاکتور.

    هزینه:برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200،000 دلار مبلغ 250،000 ریال و در صورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200،000 دلار باشد به ازای هر 100،0000 دلار مبلغ 50،000 ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. واریز به شماره حساب 0205590662006 سیبا بانک ملی ایران در وجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان.

خواندن 775 دفعه